Małopolski Tele-Anioł

"Małopolski Tele-Anioł" to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach - niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie.

W ramach projektu utworzono Centrum Teleopieki, z którego usług będzie mogło skorzystać 10 000 niesamodzielnych uczestników projektu z terenu małopolski. Otrzymają oni bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, które posiadają przycisk SOS - wystarczy go nacisnąć, żeby w szybki sposób skontaktować się ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni zatrudnieni w centrum dostępni są 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu mogą także zadzwonić by uzyskać pomoc w codziennych sprawach lub po prostu, aby porozmawiać. W ramach projektu, ponad 3 tys. osób będzie miało możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej - poczynając od zabiegów higienicznych, a kończąc na pomocy w załatwieniu urzędowych czynności.

Jak działa system "Tele-Anioł"?

Każdy z podopiecznych systemu "Tele-Anioł" nosi na nadgarstku niewielkie urządzenie. Jest ono wyposażone w guzik umożliwiający wezwanie pomocy oraz kartę SIM, dzięki której urządzenie może funkcjonować na takiej samej zasadzie jak telefon komórkowy. Wciśnięcie guzika znajdującego się na urządzeniu powoduje natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Bez względu na porę dnia lub nocy w Centrum na pierwszej linii czekają wykwalifikowani ratownicy medyczni a w godzinach dziennych pracuje także psycholog oraz asystenci teleopieki. System teleopieki automatycznie identyfikuje podopiecznego i wyświetla ratownikowi cyfrową kartę podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z telecentrum. Następnie wykwalifikowany pracownik ocenia sytuację podopiecznego i podejmuje działania odpowiednie do zgłoszonego problemu, np. zawiadamia osoby podane do kontaktu, udziela porady, wzywa odpowiednie służby ratunkowe. Pozostaje w kontakcie do momentu udzielenia pomocy lub rozwiązania problemu.

Schemat systemu Tele-Anioł

Proces rekrutacji

Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 000 osób niesamodzielnych.

Nabór do projektu aktualnie jest już prowadzony i potrwa do 30 czerwca 2020 r. lub do wyczerpania miejsc.


Osoby z terenu naszej Gminy mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju. Formularze zgłoszeniowe można również składać:

1. OSOBIŚCIE w jednym z poniżych punktów:

 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56,30-017 Kraków (pierwsze wejście od strony ul. Wrocławskiej, parter)
 • Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)-Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1,31-026 Kraków (parter)
 • Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4, 32-100 Proszowice, pok.nr 1, I piętro, tel. 883 316 158 - Biuro projektu Stowarzyszeni a Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. nr 5 e-mail: teleaniol.malopolska@gmail.com
 • w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania:
  • do 22.04.2018 r. w Biurze projektu: ul. Zacisze 7, 31-156 Kraków, II piętro, pok. 1
  • od dnia 23.04.2018 r. ul.Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61-60-611, email: teleopieka@malopolska.mw.gov.pl - Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej

2. ZA POŚREDNICTWEM POCZTY TRADYCYJNEJ (decyduje data wpływu)

Wysyłając na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja-Małopolski Tele-Anioł”

3. ELEKTRONICZNIE

Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja-Małopolski Tele-Anioł”(decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).


Jakie warunki trzeba spełnić aby dołączyć do projektu?

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:

 • mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego oraz
 • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.).

KRYTERIA PREMIUJĄCE

Osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem będą włączane do projektu w pierwszej kolejności. W procesie rekrutacji przewidziano dodatkowe punkty dla osób z grup preferowanych tj.:
- osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego.

Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane osobie niesamodzielnej i przysługują:

 • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
 • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
 • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na oficjalnym portalu województwa małopolskiego pod adresem www.malopolska.pl/teleaniol

PLIKI DO POBRANIA